Priekšlikumi pie likumprojekta Covid-19 krīzes pārvarēšanai

/ Manas iniciatīvas

Priekšlikumi likumprojekta “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” (nr.623Lp13) 2.lasījumam

Priekšlikumi pie likumprojekta Covid-19 krīzes pārvarēšanai

1.Izteikt likumprojekta  4.pantu sekojošā redakcijā:

“4. Nodrošināt visām fiziskām un juridiskām personām aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu (par 2020.gada pirmo pusgadu (2020.gada 31.marts un 2020.gada 15.majs) iemaksu veikšanu pašvaldību budžetos no valsts līdzekļiem, uzdodot šo līdzekļus  izmantot sociālā atbalsta programmas šī likuma un Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tā grozījumu izpildei.”

2.Papildināt likumprojektu ar 41pantu un 4 2pantu sekojošā redakcijā:

 “4.1 Pašvaldību sociālajiem dienestiem, piesaistot visus pārējos pašvaldību resursus un darbiniekus, kuri nav nodarbināti saistībā ar ārkārtas situācijas risināšanu, nekavējoties apzināt visus administratīvajā teritorijā dzīvojošus pensijas vecuma un/vai trūcīgos iedzīvotājus, pēc pieprasījuma nodrošinot palīdzību pirmās nepieciešamības preču un pārtikas piegādēm, izvairoties no tieša kontakta ar personām. Šī likuma un Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tā grozījumu izpildei noteikt iespēju apmaksāt virsstundas valsts un pašvaldības sociālajiem darbiniekiem.”

4.2Atļaut pašvaldībām nodrošināt visu attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo baseinu, sporta klubu, sporta zāļu, SPA centru, azartspēļu iestāžu, skaistumkopšanas salonu, naktsklubu un citu izklaides un tirdzniecības vietu slēgšanu (izņemot pārtikas un zāļu tirdzniecību), nosakot pakalpojumu sniegšanas jomā minimālo attālumu starp personām 2 metrus. “

3.Papildināt likumprojektu ar 51 pantu sekojošā redakcijā:

“51. Pēc motivēta personas iesnieguma nodrošināt iespēju fiziskām un juridiskām personām atlikt uz trim gadiem un/vai sadalīt mazākos maksājumos nodokļu iemaksas, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju 2.līmenī,  pārtraucot un nepiemērojot soda un/vai nokavējuma procentu iekasēšanu”

4.Papildināt likumprojektu 11.pantu ar (3) daļu sekojošā redakcijā redakcijā:

 “(3) Uz personas motivēta iesnieguma pamata nodrošināt valsts garantēto minimālā pabalsta izmaksu mikrouzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem valsts garantētās minimālās algas apmērā šī likuma darbības laikā.”

5.Papildināt likumprojektu ar 27.pantu sekojošā redakcijā:

 “27. Iekšlietu ministrijai un Latvijas Nacionāliem bruņotajiem spēkiem, sadarbībā ar pašvaldību policiju nodrošināt ārkārtējās situācijas noteikumu kontroli, veidojot speciālās patruļas iedzīvotāju drošībai aizsardzībā pret iespējamo noziedzības līmeņa celšanos un aktīvi reaģējot uz trauksmes cēlēju sniegto informāciju.”

6. Papildināt likumprojektu ar 28.pantu sekojošā redakcijā:

“28. Valsts un pašvaldību iestādēs, mazinot administratīvo slogu, iespēju robežās, vadoties pēc situācijas atlikt to pārkāpumu izskatīšanu, kuri nav saistīti ar ārkārtas situācijas režīmu un/vai sabiedrības drošību, prioritāri un nekavējoties izskatot pārkāpumus, kuri ir saistīti ar ārkārtas režīma noteikumu pārkāpšanu.”

7.Papildināt likumprojektu ar 29.pantu sekojošā redakcijā:

 “29. Uz šī likuma darbības laiku Valsts vides dienestam apturēt tādu atļauju darbību, kuras nodrošina bīstamo atkritumu (ĀDR krava klasifikatora kods VAA k-180103) ievešanu un apstrādi Latvijas teritorijā.”

8.Papildināt likumprojektu ar 30.pantu sekojošā redakcijā:

“30.pants

(1)Ministru kabinetam līdz 2020.gada 1.aprīlim izstrādāt kārtību, kādā netiek piemērotas soda sankcijas attiecībā pret uzņēmējiem un fiziskām personām, kuras ir tieši ietekmējusi šī situācija, arī kredītiestādes un citas līguma attiecībās esošās personas, sniedzot precīzu skaidrojumu par “force majeure” piemērošanas nosacījumiem civiltiesiskajos darījumos.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram, sadarbībā ar komunālo un sakaru pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt iespēju iedzīvotājiem uz laiku līdz 3 mēnešiem aizkavēt komunālo maksājumu apmaksu bez soda procentu uzrēķina, kā arī paredzot iespēju veikt maksājumus pa daļām, aizliedzot komunālo un sakaru pakalpojumu sniedzējiem atslēgt būtiskākos pakalpojumus – telefona sakari, elektrība, gāze, aukstais ūdens.

(3) Ekonomikas ministrijai, sadarbībā ar PTAC pastiprināti sekot līdzi apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju darbībai, nodrošinot to, lai apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju rīcības dēļ netiktu aizkavēti netiešie norēķini ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

(4) Tieslietu ministrijai, sadarbībā ar LZTI padomi izskatīt iespēju atlikt visas lietvedībā esošās lietas par izlikšanu no dzīvojamām telpām.

8. Papildināt likumprojektu ar 31.pantu sekojošā redakcijā:

 “31. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar PTAC, ZVA un citām kompetentām institūcijām noteikt pirmās nepieciešamības pārtikas, medicīnas preču un medikamentu sarakstu, veicot regulāru (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) cenu monitoringu, nepieļaujot spekulatīvo cenu kāpumu, aktīvi izmantojot trauksmes cēlēju informāciju.”

10.Papildināt likumprojektu ar 32.pantu sekojošā redakcijā:

 “32. Sadarbībā ar FKTK aicināt kredītiestādes noteikt kredīta brīvdienas hipotekārajiem kredītiem (pamatsumma un procentu summa) bez komisiju un papildu nosacījumu piemērošanas, kas varētu pasliktināt kredītņēmēja stāvokli visu saistību garumā, tai skaitā aizliedzot palielināt kredītiestādes pievienoto likmi visā kredītlīguma garumā, tādus pašus nosacījumus arī aicinot izpildīt nebanku kreditētājus attiecībā uz visa veida kredītiem.”

Dalies ar rakstu